Timo Lampinen Pitkien kehityskulkujen valoa

Ilmaston ja demokratian puolustamiseksi on luovuttava valheista

Ilmasto, sukupuolten tasa-arvo, oikeusvaltio, demokratia ja yleinen hyvinvointi kiittävät, jos ymmärrämme luopua muutamista yleisistä, valheisiin perustuvista uskomuksista ja niiden myötäilystä.

 

Tutkimus- ja tosiasiatietoon perustuvia uskomuksia ovat esimerkiksi:

-äidin perinteellinen paikka on muiden rinnalla elantoa hankkimassa (vrt. kaikki apinalajit ja lähes kaikki muutkin eläimet lukuun ottamatta vain esim. lemmikkikissarouvaa)

-ihmislajin perinteellinen perusyksikkö on muutaman kymmenen ihmisen heterogeeninen ja melko tasa-arvoinen ryhmä (vrt. bonobot ja simpanssit, jotka ovat lähimpiä sukulaisiamme)

-perinteellisellä perusyksiköllä ei yleensä ollut nimenomaista ylintä päättäjää. Toimintaa ovat ohjanneet luultavasti pisimpään ja yleisimmin melko satunnaisesti muunnelleet tavat.

 

Vastaavia epätosiin väitteisiin perustuvia, valheellisia uskomuksia ovat esimerkiksi:

-perinteellisessä perheessä vaimo on kotona (hoivatehtävissä) ja mies hankkii elannon

-perinteellisessä perheessä on isä, äiti ja noin kaksi lasta (Kyse on aineellisen hyvinvoinnin kasvun, urbanisoitumisen, teollistumisen ja tehokkaan ehkäisyn yleistymisen tuottamasta modernista ryhmästä. Tässä mallissa myös tehtävät, ajankäyttö, sosiaaliset suhteet ja niiden laatu ja määrä ovat muuttuneet hyvin paljon verrattuna perinteelliseen perusyksikköön.)

-aviomiehen perinteellinen tehtävä on toimia perheen ylimpänä päätöksentekijänä (Tämä ei ole voinut olla yleisemmin mahdollista ennen pienperheen modernia eriytymistä, fakta kuitenkin on että esim. jo 1800-luvun historianprofessorit projisoivat kauas menneisyyteen tällaisen virheellisen kuvitelman, esim. de Coulanges.


Valheista on ollut hyötyäkin

Valheelliset, yhteisesti jaetut uskomukset sekä niiden levittäminen ovat olleet aikaisemmin myös hyödyksi. Esimerkiksi klaanikulttuurin murentumisessa sekä oikeus- ja hyvinvointivaltion rakentumisessa, verotuksessa, sopeutumisessa hyvinvoinnin voimakkaan kasvun oheisvahinkona syntyneisiin haittoihin (esim. yksinäisyys, sidonnaisuus, ruuhkavuodet) sekä naisten tasa-arvon lisäämisessä laeissa ja osin käytännössäkin sekä jopa kohtuuttomien etujen säilyttämisessä (erityisesti yläluokan äitien mahdollisuus vapauteen ansio- ja hoivatöistä 1960-luvulle saakka).

Valheellisia, yhteisiä uskomuksia ei enää tarvita minkään järkevän ja eettisesti hyväksyttävän tavoitteen edistämiseksi. Vai voiko joku osoittaa sellaisen?


Nyt fundamentalistit hyödyntävät valheita

Demokratiaan, oikeusvaltioon, sukupuolten tasa-arvoon sekä järkiperäiseen päättelyyn ja keskusteluun nuivasti suhtautuvat fundamentalistiset liikkeet tukeutuvat nyt esim. mainittuihin valheellisiin uskomuksiin ainakin Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.

On selvää että ihmisillä on vapaassa yhteiskunnassa oikeus uskoa omalla tavallaan ja tavoitella esim. autoritaarista, patriarkaalista “onnelaa”.  (On silti hyvä huomata, että  ainakin vedottaessa “perinteellisiin arvoihinkin” nyky-yhteiskunnan muuttamiseksi, pitää pystyä todistamaan tuo perinteellisyys, sen ja sitä vastaavan käytännön sisältö, kattavuus ja ajanjakso jolloin tuota “arvoa” on noudatettu käytännössä. Muuten kyse on heikohkosta huijausyrityksestä. - Tämä suluissa oleva on lisätty 18.9.2018.)

Ei silti ole järkevää, että muut myötäilevät ja siten tosiasiassa tukevat itse vastustamiaan pyrkimyksiä tukemalla samaa valheellista menneisyyskuvaa, johon nämä fundamentalistit tukeutuvat.

Jonkun mielestä voi olla turhaa saivartelua miettiä, mikä on vallitseva uskomus esim. äidin elannon hankintaan osallistumisen perinteellisyydestä. Kuitenkin se on hyvin tärkeää. Loppuun linkitetyt sanomalehtikirjoitukset osoittavat, että valheelliset väitteet sukupuolten työnjakoon ja siihen liittyvien uskomusten/arvojen perinteellisyydestä ovat tärkeitä työkaluja naisten aseman heikentämistä ym. kannattaville fundamentalisteille.

Osa naisista saattaa edelleen kokea naisten asettamisen avustavan sukupuolen rooliin itselleen subjektiivisesti edulliseksi 1920-luvun tapaan. Ja esim. 1920-luvulla jopa valistuneimmat naisiasianaiset jakoivat ilmeisen vilpittömästi vallitsevan uskomuksen äitien elannon hankinnasta pidättymisen perinteellisyydestä, vaikka äitien enemmistö osallistui tuolloinkin elannon hankkimiseen.

 

Valheet vaarantavat ilmaston ja demokratian ja paljon muuta

Tosiasiatietoon perustuvan kehittämisen, demokratian, oikeusvaltion ja sukupuolten tasa-arvon puolustaminen sekä ilmastokriisin torjunta edellyttää siis tosiasiatietoon tukeutuvan menneisyyskuvan esittämistä ja edistämistä. Tästä lienee isoin vastuu tutkijoilla sekä median edustajilla.

Valheelliset uskomukset näyttävät olevan myös lähes ylittämätön este etsiä pysyväisluonteisia, palkattomia, nykyaikaan sopivia ja enemmistölle kelpaavia (ja tutkimustiedon valossa todennäköisimmin vain hyväosaisten naisten hyväksyminä laajalle leviäviä) yhteistyömalleja kotitalouksien välille, mikä näyttäisi olevan hyvin tehokas keino vähentää hyvinvoinnin tuottamia oheisvahinkoja esimerkiksi elämän laadulle, ilmastolle ja muulle ympäristölle sekä jopa julkiselle taloudelle. Huomion arvoisiin esteisiin näyttää kuuluvan myös runsaaseen tai sitovampaan hoivatyöhön kohdistuva tunnustamaton, mutta yleinen vastenmielisyys, jonka olemassaolo on kuitenkin helposti todistettavissa.

Nykyaikaan sopivien yhteistyömallien yleistyminen voisi olla myös paras tapa vahvistaa hyvinvoinnin romauttamaa "varmuutta ja tarkoitusta" (Harari 2018, s 127), jota nyt etsitään nationalismin ylikorostamisesta.  Mielenkiintoista, että  edes Harari ei huomaa etsiä ratkaisuja juuri (nimenomaan fyysisen eikä vain digitaalisen) lähiyhteistyön nykyaikaan sopivan vahvistamisen suunnasta vaikka hänen analyysinsä antaa sille tukevan lähtökohdan (Tämä kappale on lisätty 26.9.2018.).

Perustellut vastaväitteet ovat tervetulleita.


 

LÄHTEITÄ:

 

Harari Yuval Noel: 21 oppituntia maailman tilasta. Bazar 2018.

-Harari tuo luonnontieteelliseen perustaan tukeutuen elegantisti esille - myös osin tai kokonaan valheellisten - jaettujen uskomusten ja tarinoiden korvaamattoman tärkeyden ihmislajin ryhmien yhteistyölle ja siten lajin menestykselle. Ja lisäksi, miten helppoa meidän on uskoa valheelliset tarinat tai tarinan osat.

Korpela Jukka: Länsimaisen yhteiskunnan juurilla. Jumalan laista oikeusvaltion syntyyn. Gaudeamus 2015.

Lampinen Timo: Merkittävä parannus yllättää usein asiantuntijatkin. US-puheenvuoro 2014.

-Tapauskuvaus, joka osoittaa että ilmeisesti ainoa tehokas keino vähentää lähiyhteistyön rapautumisen haittoja on lähiyhteistyön olennainen vahvistaminen.

-Mieti kuvauksen luettuasi kuinka tehokkaasti ja miten lähiyhteistyön rapautumisen aiheuttamien haittojen korjaamisessa auttaisi filosofin ja teologin tavanomainen neuvo muuttaa asennetta, taloustieteilijän neuvo lisätä työn tarjontaa, yhteiskuntatieteilijän ja lääkärin neuvo palauttaa tukiaiset 90-luvun lamaa edeltäneelle tasolle tai konservatiivina esiintyvän fundamentalistin neuvo palata “perinteellisiin”, siis oikeasti varsin moderneihin ja sovinistisiin arvoihin?

-Jos kerrot mahdollisen erilaisen, silti perustellun päättelysi myös julkisesti, niin teet poikkeuksellisen suuren palveluksen vaikuttavuuteen pyrkivälle yhteiskunnan kehittämiselle. Myös ilmasto jne kiittävät.


Sanomalehtikirjoitukset:

“Maailmassa on meneillään raaka arvojen sota” (HS 4.3.2017)

(Oikeammin: tutkimus- ja tosiasiatiedon sekä ainakin osin valheellisen uskomustiedon välinen kamppailu.)

Konservatiivit erottaa liberaalista vain yksi kysymys (HS 27.3.2018)

(Rationaalisesti päätellen pitäisi tehdä jako viimekädessä tieteeseen luottaviin sekä  oman viiteryhmänsä              uskomuksiin kaikissa tai useimmissa asioissa sokeasti luottaviin. Lisäksi ilman harhaanjohtavien liberaali/konservatiivi -termien käyttöä.)

 

-Nämä sanomalehtikirjoitukset osoittavat että esimerkiksi poliitikot ja tutkijat myötäilevät edelleen nöyrästi vallitsevaa, valheellista uskomusmaailmaa. Tasa-arvoa ja asioiden järkiperäistä käsittelyä uhkaavien vaatimusten perustana olevia valheellisia perinneväitteitä ei tunnisteta eikä todeta valheellisiksi. Uhkaavien vaatimusten perustaksi tunnistetaan vain omista eroavat arvot, jolloin perustelluksi oletukseksi jää että asianomaiset jakavat vielä saman virheellisen käsityksen taustatarinan paikkansapitävyydestä kuin siihen aktiivisesti tukeutuva osapuoli.

-Kritiikkini ei kohdistu näiden tekstien kirjoittajiin, he ovat vain pienen pieni osa maallikoista, tutkijoista ja toimittajista, jotka edelleen jakavat saman valheellisen, vallitsevan uskomusmaailman tai ainakin myötäilevät sitä paremman ymmärryksen puutteessa.

-Jälkimmäinen kirjoitus kömmähtää myös siinä esitetyn epätieteellisen tai heikosti toimivan konservatiivi/liberaali -jaottelun osalta, jonka kirjoittaja näyttää kuitenkin hyväksyvän. Kirjoittaja nimittelee perinteellisempää työnjakoa suosivia liberaaleiksi ja modernimpaa (esim. jopa hoitovapaakorvausaikojen pidentämistä kinuavia) mallia puoltavia konservatiiveiksi! Olen kirjoittanut tuosta kömmähdyksestä myös täällä. Kömmähdys näyttäisi kytkeytyvän epätoteen historiakuvaan sekä yhteiskuntatieteiden (aivan erityisesti USA:laisen sosiologian?) irrallisuuteen luonnontieteellisestä perustasta.

-Kirjoittajan esittelemä BIBU-hanke käsitteiden selkeyttämiseksi on enemmän kuin oikeilla jäljillä, koska esim. todellisuuden ja luonnontieteen valossa arvokonservatiivi haluaa laajentaa äitien ansiotyömahdollisuuksia pitkän perinteen mukaisiksi kun puolestaan harhaisen, yhteiskuntatieteilijän, filosofin ja vallitsevan käsityksen mukainen, modernisaation tuottaman muotivirtauksen ohjelmoima "arvokonservatiivi" haluaa mieluummin sulkea äidit kokonaan pois ansiotyöstä.

-Luonnontieteeseen tukeutuvalla historioitsija Hararilla saattaa muuten olla kelpo ratkaisu jälkimmäisen kirjoittajan esittämään ongelmaan. Vanhat aatejaottelut lienevät kertakaikkisen pielessä. Oikeasti kyse on jaosta sekulaareihin, tutkimustietoon viime kädessä luottaviin sekä fundamentalisteihin? Tässä jaossa esim. monet suomalaiset konservatiivit (myös monet uskonnolliset ihmiset) ovat sekulaareja, mutta toisaalta liberaaleina tai tutkijoinakin esiintyvissä on piilofundamentalisteja, jotka ovat hyvin halukkaasti työntämässä roviolle toisinajattelijoita, joilla pilkahtaa hiemankin jotain piilofundamentalistia ärsyttävää. Jakoa soveltaessa on myös tärkeä muistaa että raja ei ole absoluuttinen, hyvinkin sekulaarilla yksilöllä voi olla jonkin verran ja joissain asioissa fundamentalistisia taipumuksia sekä myös päinvastoin. Yksi mahdollinen aikuismainen ratkaisu yhteiskuntatieteen surullisen heikkoon vaikuttavuuteen näin historiatieteellisen identiteetin hankkineen näkökulmasta voisi olla ajaa diskreetisti alas valtio-oppi ja sosiologia, myös “perhesosiologia”, ainakin liian lyhyitä kehityskulkuja katsovilta ja liian vähän luonnontieteellista perustaa huomioivilta osiltaan. Eihän esimerkiksi ptolemaiolainen tähtitieteilijä tai katajan savuun koleran torjunnassa luottava lääketieteilijä  voi enää nykyaikana odottaa saavansa rahoitusta "tutkimukselleen". (Tämä viimeinen kappale on lisätty 18.9.2018.)

 

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

3Suosittele

3 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (10 kommenttia)

Käyttäjän leppanenheikki kuva
Heikki Leppänen

Pakko myöntää, että en ymmärtänyt tekstistä mitään.

Historian faktat eivät sinänsä kerro mitään tämän paivän ratkaisujen oikeellisuudesta yhteiskunnan kehttämisessä. Asiasta riippumatta. Se mikä toimii bonoboilla, ei suinkaan toimi miljoonan ihmisen kaupungissa.

Käyttäjän timotlampinen kuva
Timo Lampinen

Kiitos kommentista.

Kannattaa kuitenkin vakavasti miettiä/kypsytellä kirjoittamaani, sillä ihminen on piirustuksiltaan edelleen sama kuin kivikaudella, sosiaalinen laumaeläin, joka pystyy tuntemaan paremmin vain noin 150 ihmistä ja oikein kunnolla vain muutaman kymmenen ihmistä.

En suinkaan suosittele palaamista kivikauteen vaan esim. lajin taipumusten huomioon ottamista nykyaikaan sopivalla tavalla. Kirjoitukseni mielestäni osoittaa aika vankasti että sitä tarkoittava yhteistyön edellytysten parantaminen tuottaa todennäköisesti erittäin isoja ja monialaisia hyötyjä.

Joka tapauksessa tosiasiasiatiedon pohjalta kehittäminen on paljon parempi vaihtoehto kuin virheellisten ja valheellisten luulojen pohjalta, kuten nyt yleisesti tapahtuu.

Käyttäjän ErkkiJohansson1 kuva
Erkki Johansson

Ei muuten ole mikään pakko etsiä alkuperäistä ihmisen yhteiskuntamallia bonoboista asti, onhan eteläisessä Afrikassa kai vielä muutama Khoikhoi-ryhmä (heimo? klaani?) vaeltelemassa aavikolla lähes kivikautiseen tapaan. Ainakin katsoin suhteellisen tuoreen ja verraten täyspäisen dokumenttifilmin heidän elämäntyylistään tuossa vuosi-pari sitten.

Mutta Khoikhoi-tyyppinen sosiaalinen järjestys on hiukan ongelmallinen toteuttaa nykyajan Suomessa, vaikka tähän ehkä on tarvettakin olemassa. Silti, spontaanisti syntyy lähiönaapurien löyhiä yhteisöjä, koska me tunnemme olomme kotoisaksi muutaman kymmenen ihmisen ryhmissä. Nämä eivät toimi kuitenkaan mitenkään optimaalisesti koska ryhmien koheesio ei ole aivan riittävä. Näin aonakin itse arvaisin.

Käyttäjän timotlampinen kuva
Timo Lampinen

Kiitos, oikein oiva ja ytimeen kehittämisideoita ajatellen menevä kommentti.

Juuri tuo riittävän koheesion luominen on keskeinen ongelma, jos halutaan luoda nykyaikaan sopivaa ja tarpeet ja toiveet täyttävää, pysyväisluonteista lähiyhteistyötä.

Sitä pitäisi tietoisesti etsiä monilla ehkä hyvinkin erilaisilla kokeiluilla.

Omien aprikointieni mukaan toimivimmat ratkaisut sisältävät ensi näkemältä aika outoja piirteitä. Tarvittaneen esim se, että jäseneksi ei pääse vain asunnon hankkimalla, vaan lähtökohtana on yhteisö joka nimenomaisesti valitsee ja hyväksyy jäsenensä itse (tai ainakin ne jotka eivät synny yhteisöön kuuluvaan kotitalouteen).

Toiseksi pitäisi olla yhteisiä tiloja, ja kuitenkin lähtökohtaisesti kaikilla jäsenkotitalouksilla omat, ehkä hyvinkin privaatit asunnot, jotka eivät välttämättä ole edes aivan yhteisten tilojen yhteydessä. Kysehän on lähtökohtaisesti yhteistyötä fiksusti tekevästä ihmisryhmästä, ei asumiskollektiivista.

Tarkemmin noita omia alustavia ideoitani/ehdotuksia on Futura-lehdessä nro 4/2015 kirjoituksessani, johon löytyy linkki Elektrasta mutta myös täältä: https://drive.google.com/file/d/0B9RU-Zt2lE9BWV8yS... (tuo linkki löytyy myös kaikkien kirjoitusteni listasta, joka puolestaan löytyy kirjoittajaprofiilistani kohdasta sivut: pitkien kehityskulkujen valoa ja eriarvoistumisen torjuntaa.

Käyttäjän sirpaabdallah kuva
Sirpa Abdallah

Itse katson ettei globaali-ideologia ole sovitettavissa yhteen jokaisessa maailman kolkassa. Tällöin ei pidä alkaa ylhäältä sanelemaan ja pakottamaan kaikkia kansalaisia samaan muottiin ja ajattelemaan/hyväksymään asioista samalla tavalla vaan jokaiselle pitää antaa tilaa ajatella sekä toimia parhaaksi katsomallaan tavalla (toki laillisesti laillisin keinoin). Tämä vapaus ajatella ja ilmaista itseään koskee niin perheitä kuin yksilöitä. Kaikenlainen pakottamien saman ideoloogiseen ajatteluun ja toimimiseen ei voi johtaa pidemmän päälle mihinkään hyvään vaan voi johtaa suureenkin katastroofiin ajan saatossa.

Kirjoituksessa on nostettu esiin missä asioissa esimerkiksi valinnan vapaus yksilöllä tulee olla. Eliitti on nykyisin hyvin hanakkana pakottamispolitiikkaan. Tämä näkyy jo EU-politiikassa. Valitettavasti. Liiallinen ajattelu globalistisesi aivan kuin kansallisvalitoilla ei enää saisi olla mitään omia arvoja ja itsemääräämisoikeutta. Milloinkahan unionissa ei suvaita äänestysoikeutta laisinkaan vaan eliitti itse päättää ketkä sanelevat ja päättävät kuinka jokaisen tulee toimia? Demokratiaan ja tasa-arvoon liittyvät keskustelut tulevat kokonaan kielletyiksi, on vain yksi totuus. Ei vihapuheita (ei lainsäädännössä määritelty mitä on vihapuhe), eikä muitakaan mielipiteitä enää sallita.

Käyttäjän timotlampinen kuva
Timo Lampinen

Kiitos kommentista.

En ole ajatellut maahanmuuttoasioita itse asiassa lainkaan kirjoitusta tehdessäni. Mielenkiintoista lukea tähän asiaan liittyviä ajatuksia.

Itse luonnollisesti lähden hyvinkin vankasti yksilöiden vapaudesta päättää missä porukassa ovat ja mitä asioita arvostavat.

Ja olen uumoillut, että jos oikeasti muodostuisi nykyistä vakaampaa ja vahvempaa lähiyhteistyötä ryhmissä, niin se aika tavalla vääjäämättä heikentäisi eliitin valtaa ja siis vahvistaisi demokratiaa.

Käyttäjän sirpaabdallah kuva
Sirpa Abdallah

Itse en muuten usko tuohon eliitin vallan heikentämiseen nykyisen poltiikan keinoin. En Suomen, enkä EU:n jäsenmaissa nykyisen polittisen ajattelun mallilla, jossa eu-eliitti yrittää heikentää kansallisvaltioiden demokraattisia oikeuksia eli kansalaisten äänestämällä hyväksymänsä päättäjien aliarvioinnin ja pakottamisen muiden maiden eliitin tahdon mukaiseen arvomaailmaan.

Se, että maihin tulee eri arvomaailman käsityksen omaavia mm. tasa-arvokysymyksissä jne. ei voi johtaa nykyeliitin tavoittelemiin päämääriin. Demokratiakäsityskin poikkeaa huomattavasti joissakin islamimaissa, niin ettei sitä muuteta hymistelypolitiikalla, vaikka noin sinisilmäisesti kuvitelleen.

Valitettavasti juuri globaalilla siirtolaispolitiikalla on valtavan suuri merkitys niin tasa-arvoisen kuin demokratian kehittymiseen Euroopassa vuosien kuluessa. Tätä ei vain haluta ymmärtää, koskapa tätäkin siirtolaispolitiikkaa ajetaan vielä Eurooppaa korkeammalta taholta eli YK:sta käsin.

Olen pahoillani, että menin kirjoituksessa esitetyn aihepiirin ohi käsittelemään myös maahanmuuttopolitiikan aiheuttamia haittoja kirjoituksessakin esiin tulleissa aihealueissa, kuten tasa-arvo ja demokratia. Oikeastaan monet asiat liittyvät aina toisiin.

Käyttäjän elina kuva
Elina Moustgaard

Aikalaisen perspektiivistä katsottuna, 1960-luvun länsimainen nuorisovallankumous vapautti sodanjälkeisen sukupolven patriarkaalisista asenteista ja upposi hedelmällisesti Suomeen, jossa tasa-arvoisen luontouskonnon vaikutus kansaan on edelleen voimakas patriarkaalisista tuontiuskonnoista huolimatta. Suomi oli ensimmäinen yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden ja vaalikelpoisuuden kansalaisilleen antanut maa maailmassa.

Tasa-arvon ja monimuotoisuuden linjalla lakeja on laadittu tähänkin päivään asti, mutta 1980-luvun juppisukupolven rahan valtaan perustuva taloususkonto ja sen tuoma kova moraali on saanut myös vapaan kasvatuksen sukupolven käpertymään takaisin perhe-yksikköajatteluun sosiaalisen turvallisuuden murentuessa ja taloudellisen eriarvoisuuden kasvaessa. Tämä kehitys ei kuitenkaan selitä taantumista 1970-luvun tasolle, että joudutaan puhumaan homojen oikeuksista tai naisten oikeudesta aborttiin.

Puritanismin ja primitiivisyyden kasvu Länsi-Euroopan maissa on suorassa suhteessa primitiivisten kulttuurien tuontiin. Mitä enemmän EU-maat peräänkuuluttavat kansalaisiltaan kulttuurirelativismia, hyväksymään teokratioista saapuvien siirtolaisten primitiivisiä tapoja osana uuden kulttuurimme monimuotoisuutta, en ihmettele, että äärioikeistolaiseksi kutsuttu liikehdintä nousee kohisten.

Fundamentalismin, eli äärioikeistolaisuuden kasvu ei ole ihan sitä mitä media meille tarjoilee - muukalaiskammoa ja natseja. Tavan ihmiset seuraavat maailman tapahtumia ja nousevat vastustamaan vielä pahempaa oikeistolaisuutta, primitiivisen paternalismin maahantuontia. Lestadiolaiset ja muut fundamentalistit vain saavat oikeutuksen ja nostetta puritanismilleen sovinismin hovikelpoisuuden myötä.

Jopa Kirkon erottaminen valtiosta tuntuu tämän päivän poliittisessa ilmastossa eilisen kaukaiselta unelmalta..Kyllä fundamentalismi taas palaa sille kuuluvaan marginaaliin, kunhan saadaan pakolais- ja siirtolaispolitiikka kuntoon ja kotoutus palvelemaan primitiivisistä tavoista vapautumista. Pitää olla optimisti:)

Käyttäjän sirpaabdallah kuva
Sirpa Abdallah

Elina kirjoitat juuri sen mikä on vallalla hyvin paljon unionin eri maissa " Mitä enemmän EU-maat peräänkuuluttavat kansalaisiltaan kulttuurirelativismia, hyväksymään teokratioista saapuvien siirtolaisten primitiivisiä tapoja osana uuden kulttuurimme monimuotoisuutta, en ihmettele, että äärioikeistolaiseksi kutsuttu liikehdintä nousee kohisten."

Kun tuohon on ekana sortunut johtajamaa Saksan Merkel, niin ei ihme, että Saksassakin kuohuu juuri tuosta syystä poliittisella kentällä. Tästä kuohunnasta ei ole meidän rahoittama yle juurikaan kertonut kansalaisten näkökulmasta vaan siitä kertoi sunnuntai-illan 16.9 uutisissa MTV "UUTISJUTUT: ULKOMAAT SU 16.9.
Saksassa oikeistopopulistinen puolue nousussa".
https://www.mtv.fi/videot

Käyttäjän timotlampinen kuva
Timo Lampinen

Kiitos mielenkiintoisesta kehityskulkuanalyysistä.

Olen vahvasti samaa mieltä esim. siitä että "perhe-yksikköajatteluun" käpertyminen tai tukeutuminen on hyvinkin vahvasti primitiivinen avunhakureaktio esim. materiaalisen hyvinvoinnin lisääntymisen ja siihen liittyvän yksinäistymisen aiheuttamaan ahdistukseen.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset