Timo Lampinen Pitkien kehityskulkujen valoa

Tarkistuslista yhteiskunnallisten kehittämisehdotusten laadun arvioitiin

Fysiikan nobelisti Enrico Fermi ansioitui poikkeuksellisesti sekä teoreettisessa että kokeellisessa tutkimuksessa. Hän korosti tavallistakin selkeämmin teorian ja kokeiden sekä niiden yhteensopivuuden tärkeyttä.

Yhteiskunnallisessa kehittämisessä on kuitenkin Fermin neuvoa ajatellen ongelmana, että kokeita on usein vaikea, hidas tai eettisesti jopa sopimatonta tehdä. Kehittämisehdotukset perustuvat käytännössä usein vain teoreettiseen - eli kirjoituspöydän ääressä tehtyyn - tutkimukseen, jos edes sellaiseen.

Jopa virheellisten, jo toteutettujen ehdotusten räikeätäkin järjenvastaisuutta voi olla myös vaikea havaita, koska me ihmiset olemme hyvin joustavia ja meillä on vahva taipumus uskoa sekä yksilöinä että ryhmänä myös epätotuuksia.

Tarjoan oheista listaa kehittämisehdotusten laadun arvioinnin avuksi, olivat ehdottajat sitten tutkijoita, poliitikkoja tai muita kansalaisia.  Lista sopii mielestäni tutkijoiden, tieteen rahoittajien, poliitikkojen, kansalaisten ja erityisen hyvin myös toimittajien työkaluksi. Myös silloin kun vaalit eivät ole tulollaan.

Yhteiskunnallisiksi kehittämisehdotuksiksi näyttäisi olevan hyvä lukea myös esim. psykiatrien, psykologien, kasvatustieteilijöiden, monien humanistien jne ehdotukset, joiden oletetaan tai toivotaan vaikuttavan yksilötasoa selvästi laajemmin.

Toivon myös, että lista osaltaan tukee Helsingin Yliopiston #siksitiede -kampanjaa edistämällä yhteiskunnallisesti vaikuttavaksi tarkoitetun tutkimuksen laadun varmistumista.

Linkitän listan perään raportit kokeellisesta sekä teoreettisesta tutkimuksesta, joihin lista perustuu.

Tummennetut ovat kysymyksiä, jotka olen itse kokenut käytännössä erityisen hyödyllisiksi.

 

Tarkistuslista / yhteiskunnallisten kehittämisehdotusten laatu, versio 1.02 (5.12.2018)

 1. Ehdotus perustuu ilmeisen järkiperäiseen analyysiin (analyysi tarkoittaa tässä samaa kuin tilannearvio tai diagnoosi)

 2. Analyysi perustuu tutkimustietoon

 3. Analyysiä tehdessä on otettu huomioon nykytila

 4. Analyysiä tehdessä on otettu huomioon pitkä kehityskulku eli miten nykytilaan on päädytty

 5. Analyysia tehdessä tarkasteltu kehityskulku ulottuu selvästi hyvinvointiyhteiskunnan syntyä edeltävään aikaan eli ainakin 200 vuotta taaksepäin, vielä parempi jos useita tuhansia vuosia taaksepäin

 6. Analyysiä tehdessä on otettu huomioon sen yhteensopivuus biologisen tiedon kanssa. (Melko pitkälle samaa asiaa kuin kohdassa 4, mutta ei aivan.)

 7. Analyysiä tehdessä on otettu huomioon miten ehdotuksen toteuttaminen todennäköisesti vaikuttaisi kymmenien vuosien päästä, jos sitä ei ole ehdotettu selvästi määräaikaiseksi toimenpiteeksi

 8. Analyysiä tehdessä on otettu huomioon miten ja millä teholla mahdolliset ehdotuksen kaltaiset toimenpiteet ovat vaikuttaneet aikaisemmin

 9. Analyysiä tehdessä on tunnistettu yksi tai useampi jaettu mutta harhainen uskomus, joka estää enemmistöä näkemästä järkiperäistä analyysiä

 10. Analyysiä tehdessä on tunnistettu myös vaihtoehtoisia, virheellisiä, selvästi lyhyempien kehityskulkujen tarkasteluun tai täysin erilaiseen lähestymistapaan perustuvia analyysejä

 11. Kohderyhmän enemmistö on eri mieltä analyysin oikeellisuudesta ainakin aluksi

 12. Ehdotus ei sisällä pysyvää kustannusten lisäystä yhteiskunnan maksettavaksi

 13. Ehdotus tuottaa varsin nopeasti säästöjä julkiselle taloudelle

 14. Ehdotus tuottaa säästöjä kotitalouksille

 15. Mahdollinen lisäkustannus on esitetty selkeästi, esim vuositason kustannuksena

 16. Ehdotus ei sisällä korjauskeinona toivetta tai suositusta asenteen tai asenteiden muuttamiseksi (koska ovat erityisen tehottomia)

 17. Ehdotus sisältää ehdotuksen prosessin/työnjaon/yhteistyön pysyvästä muuttamisesta

 18. Ehdotus saa osakseen tiukkaa vastustusta ainakin ennakolta

 19. Ehdotus sisältää toimenpide-ehdotuksen joka aiheuttaa suuressa osassa asianosaisissa tunneperäistä vastustusta, koska se näyttää lyhyellä tähtäimellä heidän etujensa vastaiselta

 20. Ehdotus sisältää toimenpide-ehdotuksen, joka on ristiriidassa ainakin yhden vallitsevan, harhaisen, jaetun uskomuksen kanssa

 21. Ehdotus ei ole kohderyhmän enemmistön etukäteiskyselyissä ilmaisemien toiveiden tai suosituimpien ratkaisuehtotusten mukainen

 22. Ehdotuksen ajajilla on esittää harkittavaksi ainakin muutama muu, mutta heikkotehoisempi vaihtoehto

 23. Ehdotuksen ajajilla on esittää myös keino tai keinoja, joilla voidaan tilapäisesti lievittää ratkaistavaa ongelmaa, mutta ei rajoittaa tai ratkaista sitä pysyvästi (resurssit eivät välttämättä edes riitä heti pysyvään ratkaisuun)

 24. Ehdotuksen ajajilla on esittää keinoja, joilla voidaan vaikeuttaa ongelmaa entisestään (tämä ja pari edellistä testaavat myös että onko asiaa pohdittu tarpeeksi syvällisesti)

 25. Analyysissa ja tai ehdotuksessa on hyödynnetty jollakin perusteltavissa olevalla tavalla 20/80-sääntöä, sillä tehokkaassa kehittämisessä on yleensä jokin, yleensä isoin osa-alue, jonka ratkaisu pyyhkäisee oheisvaikutuksenaan usein kokonaan tai lähes olemattomiin vähäisemmät ongelmat 

 26. Ehdotuksessa toimenpiteiksi on ajateltu niiden keskinäistä tärkeysjärjestystä, sillä osa (vähäisiltäkin näyttävistä) toimenpiteistä voi olla välttämättömiä ehtoja joidenkin toisten toteutumiselle. Toimenpiteissä voi olla tärkeällä sijalla myös jonkin vallitsevan virheellisen, jaetun uskomuksen "murtaminen".

 27. Ehdotus ratkaisee/vaikuttaa tehokkaasti useihin hyvinkin erilaisilta vaikuttaviin ongelmiin tai kehittämistarpeisiin, ei vain siihen mikä on ollut lähtökohtana 

Jos vastaus tarkistuslistan useisiin kysymyksiin on “kyllä”, niin on melko todennäköistä että kehittämisehdotus on ainakin vakavan harkinnan arvoinen. Jos “ei” tai “en tiedä” vastauksia on runsaasti, niin kannattaa pyytää ehdotuksen tekijältä ja sen aktiivisilta ajajilta tarkennuksia ja lisätietoja. 

Kommentit sekä ehdotukset listan jalostamiseksi ovat tervetulleita.

 

**

Tutkimuksia, kirjallisuutta ja kirjoituksia listan tueksi

 

Harari Yuval Noel: 21 oppituntia maailman tilasta. Bazar 2018.

-Hyvä lukea ainakin jaettuja uskomuksia käsittelevät kohdat

 

Merkittävä parannus yllättää usein asiantuntijatkin  (6.1.2014)

-Esittelee tieteelliseen lähestymistapaan perustuvan kokeellisen tutkimuksen (eli tässä tapauksessa myös kehityshankkeen), joka tehtiin onnistuneesti jo 1980-luvun lopulla. Vastaavantapaisia onnistuneita kokeita on todennäköisesti ollut enemmänkin. Suosituslistan useimmat kohdat perustuvat tämän onnistuneen tutkimuksen ilmeisen laajasti yleistettävissä oleviin opetuksiin.

 

Vapauden tavoittelua suotuisan muutoksen uhkaamana. Äidin toimenkuva vuosien 1920-1929 Suomen Naisessa ja Toverittaressa. Helsingin yliopisto, poliittinen historia, pro gradu, 2006.

-Kirjoituspöytätutkimus joka osoitti, että 1900-luvun alkupuolellla esim. tutkijat ja naisasianaiset olivat vallitsevien uskomusten sekä luulojen vietävinä tieteen ja järjen sijasta, kun oli kyse hyvinvoinnin kasvun aiheuttamista monimutkaisista ongelmista.

 

ESIMERKKEJÄ LISTAN KÄYTTÄMISEN TARPEESTA:

 

Miksi Petteri Orpo, Antti Rinne ja Annika Saarikko toimivat epäaikuismaisesti? (26.11.2018)

-Nollas esimerkki (vrt ainakin listan kohdat 4,8,9 ja 13). Kirjoitus jossa esitetään aika vahvoin perustein että pääministerikandidaatit eivät suhtaudu yhteiskunnallisiin kehittämisehdotuksiin riittävän kriittisesti ja että suurin vastuu ilmiöstä näyttäisi olevan yhteiskuntatieteen (vast.) tutkijoilla.

 

Nopea vahvistus yhteiskuntatieteiden retuperällä olosta! (27.11.2018)

-Ensimmäinen esimerkki (vrt ainakin listan kohdat  4, 8 ja 12) siitä, että arvostetuillakaan alan tutkijoilla ei ole vielä “homma hanskassa”. Toki hyvä todeta, että tässä esimerkkinä käytetty tutkija yleisesti ottaen tekee havaintojeni mukaan hyvinkin korkeatasoista tutkimusta/antaa sellaiseen perustuvia järkiperäisiä suosituksia.

 

Kysely: Suomalainen ei uskalla hankkia lapsia koska työelämä on turvatonta (10.12.2018)

-Toinen esimerkki (vrt ainakin listan kohdat 4 ja 25) että tutkijoilla ei ole "hommat hanskassa". Se että joku viestintätoimisto tekee vilpittömin mielin hassuja ja olennaisesti harhaisia kyselyjä ei skandaali, mutta se että THL:n tutkimusprofessori sellaisia voimakkaasti myötäilee alkaa jo lähennellä sitä. Työelämän varmuus sekä joustavuus ovat olennaisesti lisääntyneet, myös tehokkaan ehkäisyn olemassaolon aikana!

 

Nykyvanhemmat tekevät paljon työtä ollakseen koskettavia, kuuntelevia ja kannustavia kasvattajia. Jos jokin asia on hukassa, se on perheiden tuki, sanoo Raisa Cacciatore. (12/2018)

-Kolmas esimerkki (vrt ainakin listan kohdat 4, 5, 12 ), joka osoittaa että analyysit eivät ole tarpeeksi syviä ja laajoja, vaikka tutkija sinänsä olisikin pätevä ja vilpitön.  Avainlauseita ovat: " Minun lapsuudessani esimerkiksi kotiapua sai synnytyksen jälkeen ilman erityistä syytä." " Riittää, kun tekee parhaansa ja etsii tarvittaessa tietoa ja apua kasvatuksen tueksi." Ne osoittavat että kirjoittaja ajattelee ongelman ratkeavan sillä että yhteiskunta kustantaa kotiapulaispalvelua sitä kulloinkin toivoville ja että vanhempien pitää vain itse ymmärtää ja uskaltaa hakea tuota palkattua apua tai muuta apua kun siltä tuntuu.

Kirjoittaja ei siis tunnista taustalla olevaa yhteiskunnan laajaa ja hidasta muutosta joka on synnyttänyt esim. koko väestöä koskevan ruuhkavuosi-yksinäisyys -ongelman.  Osuvampi analyysi osoittaa ongelman olevan laajempi ja luonteeltaan rakenteellinen, jonka nykyaikaan sopivassa ratkaisussa tarvittaneen aivan uudenlaisen työnjaon kehittämistä ja jossa hyväosaiset naiset näyttäisivät olevan tutkimustiedon valossa avainasemassa.

Olen kirjoittanut esim. juuri lääketieteilijöiden tavasta olla näkemättä asioita riittävän laajasti myös täällä. Suosittelen tarkistuslistani hyödyntämistä myös yksilötasoa laajempien ongelmien ratkaisusta kiinnostuneille lääkäreille, psykologeille, kasvatustieteilijöille ym.

Moni pätevä ja viisas lääketieteilijä taitaa nyt kilpailla heikon tausta-analyysin johdosta, sitä itse toki vielä ymmärtämättä, epätieteellisyydestä jopa Antti Heikkilän kanssa.

 

Anna ääni lapselle -hanke (syksy 2018)

-Neljäs esimerkki (vrt ainakin listan kohdat 4,5,25,26 ), joka osoittaa että tieteellisempi analyysi hukassa vielä toistaiseksi. Yli kolmekymmentä arvostettua kotimaista järjestöä tehnyt julistuksen, jossa paljon hyvää tavoitteissa ja keinoissa. Silti tärkein puuttuu julistuksen tavoitteita ajatellen. Lapsen asemaa parannettaessa olisi tunnistettava ennen muuta vanhempien, muiden aikuisten sekä lasten asemaa hyvin olennaisesti heikentänyt modernin ajan ruuhkavuosi-yksinäisyysilmiö (lähiyhteistyöromahdus). Tämän ilmiön nykyaikaan sopivan olennaisen parantamisen oheisvahinkona hoituisi ilmeisesti varsin suuri osa julistuksen tavoitteista ja tehokkaammin kuin muilla keinoilla. Se ei ole varmaankaan helppoa, mutta on järkevää aloittaa osuvan analyysin teosta. Oheisvahinkoina on luvassa tehokasta apua ilmeisesti myös esimerkiksi tasa-arvoon, julkiseen talouteen, ilmastonmuutokseen ja vaikkapa syntyyvyteenkin.

 

Lapset ja nuoret haluavat kuulua joukkoon ja tulla kuulluksi (19.12.2018)

-Viides esimerkki (vrt ainakin listan kohdat 4,5, 21,25,26) herättää kysymyksen. Mitä pitää tehdä organisaatiolle, jossa ei ilmeisesti kukaan tunne oman vastuualueensa sadan viimeisen vuoden tärkeimmän muutostrendin kääntöpuolta? 

Pääosa kirjoituksessa on aivan järkevää, viisasta ja kannatettavaa. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen väen syvällinen tietämättömyys oman vastuualueen ja sen kehittämisen kannalta ensiarvoisen tärkeästä asiasta ilmenee vain yhdessä ainoasta lauseessa, mutta sitäkin selvemmin: "Toivomme kaikille vanhemmille lisää aikaa vietettäväksi lastensa kanssa". (lihavointi Timo L.).  Analyysvirheen havainnoillistamiseksi (ja koska kyse myös opetusalasta, jota itsekin hieman edustan) vuoksi seuraavan linkin takana dosentti Sulevi Pontsosen tapaus. Varmuuden vuoksi vielä toinenkin havainnollistus ja nyt Laura Saarikosken 31.12.2018 ilmestyneen USA-kirjoituksen valossa.  

Tosiasia on että vanhempien iso enemmistö on nykyään hyvin paljon enemmän ja sidotummin lastensa seurana ja lapset toisaalta ovat paljon enemmän vain vanhempiensa seurassa kuin koskaan aikaisemmin. Tämä ilmenee esim. ruuhkavuosi-ilmiönä sekä toisaalta ja toisaalla yksinäisyytena. Yhtä kaikki tämä hitaasti toteutunut muutos aiheuttaa ongelmia resurssien riittävyydelle monella tavalla, tasa-arvolle, hyvinvoinnille yleensä ja myös lasten osalta, julkiselle taloudelle, todennäköisesti myös viime aikoina paljon puhutulle syntyvyydelle. 

On nurinkurista ja järjen vastaista toivoa nykyajan vanhempien enemmistön olevan entistä enemmän lastensa seurana. Järkiperäinen tavoite, jos ymmärrettäisiin tehdä ensin oikea analyysi, olisi melko todennäköisesti toinen eli miten ruuhkavuosi-yksinäisyys -ongelma ratkaistaisiin palkattomasti, mutta pysyväisluontoisesti. Siis vahvistettaisiin väestön ison enemmistön parissa pysyvää, monipuolista, sosiaalista kehää vuoden pääosan osalta. Tuo kehä kun on olennaisesti ohentunut ja kutistunut ja kehityssuunta edelleen jatkuu. Toimintamallin muuttaminen jollakin nykyaikaan sopivalla tavalla olennaisesti sosiaalisemmaksi, edistäisi myös mitä ilmeisimmin tehokkaimmalla mahdollisella tavalla sitä tavoitetta, joka pääjohtajataisteluparilla näyttää olevan tavoitteenaan, ainakin toivotuksensa otsikosta päätellen.

En syytä typeryydestä ketään yksittäistä ihmistä nykyajan sometyyliin. Päinvastoin, erehtyminen on hyvin ymmärrettävää, sillä se perustuu yhteisiin, jaettuihin, mutta vääriin uskomuksiimme. Olen tunnistanut analogisen ilmiön aikaisemmin tutkiessani 1920-luvun yhteiskunnallisesti aktiivisten naisten käsityksiä. Myös he sekä tuon ajan vallitseva käsitys sekä myös professorit projisoivat menneisyyteen virheellisiä asioita ja  kehityskulkuja, joissa todellinen kehityssuunta  tai olennainen asia oli aivan eri kuin luultiin. Määrälliset muutokset sekä muutosten suunta ovat asioita, jotka pitää ottaa luonnontieteiden esimerkin mukaan vakavasti myös kaikessa sellaisessa tutkimuksessa, jossa tähdätään yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. 

Ensihoitona harhapolkujen kulkijoille suosittelen  ainakin edellä olevan tarkistuslistani huolellista lukemista. 

Pääjohtajien ja taustalla olevien tutkijoiden suositusta puolustavat voivat kumota argumenttini esimerkiksi osoittamalla, että ruuhkavuodet eivät ole totta vaan illuusiota. Se lienee työlästä tai jopa mahdotonta.

Olisi silti suotavaa, että joku esittäisi tai edes yrittäisi esittää julkisesti jonkin sellaisen argumentin joka osoittaisi että olen väärässä ja pääjohtajat sekä heidän taustatutkijansa oikeassa.

Mielestäni THL:lla on jopa velvollisuus esittää tuollainen perustelu, koska kyse on nyt myös siitä että tukeutuuko THL tieteeseen vain epätieteeseen. Jos vastausta ei ilmaannu 31.1.2019 mennessä, niin lienee pidettävä totena, että THL:n ja opetushallituksen pääjohtajat ja heidän taustallaan vaikuttavat tutkijat antavat kansalaisille virheellisiä ja vahingollisia suosituksia. (Lue myös seuraavan esimerkin viimeinen kappale.)

Olen syventänyt tätä tarkastelua vielä hieman lisää kirjoituksessani Westermarckin virhe on tärkeä tunnistaa.

 

Feminismi etenee neljänteen aaltoonsa – näin kolme aiempaa aaltoa Suomessa nousivat ja laskivat (HS 26.12.2018)

-Kuudes esimerkki (vrt ainakin listan kohdat 4,5,9) laajentaa tarkistuslistan käyttämisen tarpeen koskemaan myös sukupuolten tasa-arvon tavoitteluun liittyviä virheellisiä tai ainakin vakavasti puutteellisia jaettuja uskomuksia. 

Tähän astisessa tutkimuksessa (linkitetty kirjoitus kuvastanee sitä hyvin) unohdetaan menneen osalta säännönmukaisesti (I. Sulkusta ja K. Yesilovaa lukuunottamatta), että outo uskomus äidin "perinteellisestä" asemasta elannon hankintaan osallistumattomana oli hyödyllinen valhe enemmistölle ja erityisesti myös naisasialiikkeelle sekä sen hörhöisen utopistiselle mutta monella tavoin ymmärrettävälle tavoitteelle pitää (yläluokka) tai saada (työväenluokka) äidit vapaaksi sekä ansiotyön että hoivatyön taakasta.

Ilmeisesti tuon unohduksen olennaisena kääntöpuolena nyt vallitsevassa tutkimuksessa ja keskustelussa jätetään säännönmukaisesti huomiotta, että vanhempien, myös äidin, sidonnaisuus hoivatöihin on huimasti lisääntynyt hyvinvoinnin lisääntyessä. Tästä "unohduksesta" seuraa muun muassa se että pinnalliseen analyysiin perustuen äitien, isien sekä lasten asemaa parantamaan tarkoitetut ehdotukset (vanhempien läsnäoloa lasten elämässä lisättävä, vanhempien ajankäyttöä kotitöissä tasattava  - siis ilman että sitä ennen pyrittäisiin vähentämään vanhempien taakkaa) vaikuttavat juuri päinvastoin kuin ehdottajat uskovat ja luulevat!

Samaan hupsuhkojen mutta hyväätarkoittavien aloitteiden sarjaan kuuluu vaatimus vanhemmuusvapaiden tasajaosta, koska näiden osuus on vain 20 prosenttia vuoden tunneista. Tosiasiapohjaisen analyysin ja järkiperäisen päättelyn valossa olisi huomattavasti kiireellisempää yrittää vähentää vanhempien kokonaistaakkaa perinteen suuntaan. 

Voidaan siis perustellusti kysyä, että voiko esim. sellaista tasa-arvotutkimusta ottaa vakavasti, jossa ei tunnisteta äidin rooliin liittyviä projisointivirheitä tai vanhempien ajankäytön vapausasteiden absoluuttista sekä suhteellista niukentumista hyvinvoinnin ja mukavuuksien lisääntymisen kääntöpuolena. 

Sama kyseenalaistus pätee tutkijoihin, jotka tarjoavat kyselytutkimusten tuloksia sellaisenaan toimenpideohjeiksi, vaikka empiria osoittaa että kyselytutkimukset eivät välttämättä kerro ydinongelmasta. Tässä kirjoitus, "Perhe on tärkeä lasten ja nuorten hyvinvoinnille", joka osoittaa että THL:n tutkijat ovat onnistuneet harhaanjohtamaan jo ainakin yhden ihmisen arvostetussa mediassa. 

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

3Suosittele

3 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (6 kommenttia)

Käyttäjän ialybr kuva
Juhani Heiska

Tuli mieleen tuosta tarkistuslistatermistä teoria psyykkisen pahoinvoinnin, psyykkisen häiriön ja negatiivisen poikkeavuuden häiriöiden syistä (7x4-kenttä-teoria). Nämä syyt nimittäin jäsentyvät 28:aan pääluokkaan. Se tarkistuslista sisältää samantapaisia kohtia kuin tässä blogissa esitetty. Kun muuttelin tämän listan esitysjärjestystä, niin se alkoi selvemmin muistuttaa 7x4-kenttää ja siitä tuli allaolevan kaltainen. Siis muutamia kohtia tästä listasta puuttuisi. Oisko siis minun listastani tähän joku riemu? Sitä voi syynätä osoitteessa www.juhaniheiska.com.
1. Ehdotus saa osakseen tiukkaa vastustusta ainakin ennakolta.
2. Analyysiä tehdessä on otettu huomioon sen yhteensopivuus biologisen tiedon kanssa. (Melko pitkälle samaa asiaa kuin kohdassa ”analyysiä tehdessä on otettu huomioon nykytila” mutta ei aivan.)
3. Ehdotus perustuu ilmeisen järkiperäiseen analyysiin (analyysi tarkoittaa tässä samaa kuin tilannearvio tai diagnoosi)
4. Ehdotus ei ole kohderyhmän enemmistön etukäteiskyselyissä ilmaisemien toiveiden tai suosituimpien ratkaisuehdotusten mukainen.
------------------------------------------------
5. Ehdotus sisältää ehdotuksen prosessin/työnjaon/yhteistyön pysyvästä muuttamisesta.
6. Analyysiä tehdessä on otettu huomioon pitkä kehityskulku eli miten nykytilaan on päädytty.
7. Analyysi perustuu tutkimustietoon.
8. Analyysia tehdessä tarkasteltu kehityskulku ulottuu selvästi hyvinvointiyhteiskunnan syntyä edeltävään aikaan eli ainakin 200 vuotta taaksepäin, mieluummin muutama tuhat vuotta taaksepäin.
------------------------------------------------
9. Kohderyhmän enemmistö on eri mieltä analyysin oikeellisuudesta ainakin aluksi.
10. Analyysiä tehdessä on otettu huomioon, miten ehdotuksen toteuttaminen todennäköisesti vaikuttaisi kymmenien vuosien päästä, jos sitä ei ole ehdotettu selvästi määräaikaiseksi toimenpiteeksi.
11. Ehdotus sisältää toimenpide-ehdotuksen, joka on ristiriidassa ainakin yhden vallitsevan, harhaisen, jaetun uskomuksen kanssa
12. Ehdotus sisältää toimenpide-ehdotuksen, joka aiheuttaa suuressa osassa asianosaisissa tunneperäistä vastustusta, koska se näyttää lyhyellä tähtäimellä heidän etujensa vastaiselta. -----------------------------------------
13. Ehdotus ei sisällä korjauskeinona toivetta tai suositusta asenteen tai asenteiden muuttamiseksi (koska ovat erityisen tehottomia).
14. Ehdotuksen ajajilla on esittää harkittavaksi ainakin muutama muu, mutta heikkotehoisempi vaihtoehto.
15. Analyysiä tehdessä on tunnistettu yksi tai useampi jaettu mutta harhainen uskomus, joka estää enemmistöä näkemästä järkiperäistä analyysiä
16. Analyysiä tehdessä on tunnistettu myös vaihtoehtoisia, virheellisiä, selvästi lyhyempien kehityskulkujen tarkasteluun tai täysin erilaiseen lähestymistapaan perustuvia analyysejä. -----------------------------------
17. Ehdotus ei sisällä pysyvää kustannusten lisäystä yhteiskunnan maksettavaksi
18. Mahdollinen lisäkustannus on esitetty selkeästi, esim. vuositason kustannuksena
19. Ehdotuksen ajajilla on esittää keinoja, joilla voidaan vaikeuttaa ongelmaa entisestään (tämä ja pari edellistä testaavat myös, että onko asiaa pohdittu tarpeeksi syvällisesti) -------------------------------------
20. Ehdotuksen ajajilla on esittää myös keino tai keinoja, joilla voidaan tilapäisesti lievittää ratkaistavaa ongelmaa, mutta ei rajoittaa tai ratkaista sitä pysyvästi (resurssit eivät välttämättä edes riitä heti pysyvään ratkaisuun).
21. Analyysiä tehdessä on otettu huomioon nykytila. --------------------------------------
22. Ehdotus tuottaa säästöjä yhteiskunnalle.
23. Ehdotus tuottaa säästöjä kotitalouksille.
24. Analyysiä tehdessä on otettu huomioon, miten ja millä teholla mahdolliset ehdotuksen kaltaiset toimenpiteet ovat vaikuttaneet aikaisemmin.

Käyttäjän timotlampinen kuva
Timo Lampinen

Kiitos kommentista!

Hyvin mahdollista että tuollaista vastaavuutta on. Näennäisesti hyvinkin erilaisilla asioilla voi olla kiinnostavia yhteyksiä tai samankaltaisuuksia. Pohjimmiltaanhan on kyse luonnon ilmiöistä.

Katselen ja kypsettelen. Joka tapauksessa selvää että jos listasta tulee uusia versioita, niin on tehtävä parannuksia. Laitoin nämä nyt listalla olevat aivan selkäydintuntumalla sen mukaan mitä oma kokemuspohja tarjosi, en esim. kiinnittänyt huomiota tärkeysjärjestykseen. Ainoa karkea jaotteluyritys oli kronologisuus eli kehittämisprojektin suunnassa, joka näkyy erityisesti että analyysijutut ovat alkupuolella. Todellisuudessahan analyysi voi ja joskus oikeasti elääkin vielä kun ollaan jo korjaustoimenpiteiden vaiheissa.

Käyttäjän jannekejo kuva
Janne Kejo

Yksi keskeinen kysymys on se, kenen tai keiden pitäisi tuo tarkistuslista käydä läpi?

Riittääkö se, että valistunut etujoukko, joka ajaa kansan suuren enemmistön etua, vakuuttuu siitä, että heidän ajamansa politiikka todellakin ajaa kansan suuren enemmistön etua (ja että kansan suuri enemmistö voidaan saada ymmärtämään tämä tulevien vuosien tai vuosikymmenien aikana sitten kun on ensin saatu tiedotusvalta omaan käyttöön ja voidaan alkaa valistaa kansaa)?

Vai pitääkö kansan suuren enemmistön käydä tuo tsekkauslista läpi ennen kuin uudistuksia voidaan laittaa toimeen? (Voitaisiinko tällä ehdolla koskaan toteuttaa mitään uudistuksia?)

Käyttäjän timotlampinen kuva
Timo Lampinen

Kiitos kommentista ja kysymyksistä.

Oman roolini näen vain ehdottajana/valistuksen virittäjänä hieman tuossa lähes naapurissa syntyneen Juteinin laulun sanojen mukaisesti, en voi määrätä tässä asiassa ketään.

Jos on kyse asiasta jossa päätösvalta on esim eduskunnalla, niin siellä listaa voisi hyödyntää, järkevintä tietenkin olisi että virkamiehet ja tutkijat jotka ek:n päätösprosessia valmistelevat tai neuvovat, olisivat myös listan hyödyntäjiä.

Toisaalta listaa voivat käyttää kaikki jotka haluavat edistää parempia päätöksiä/linjauksia. Siis parannusten ideoijat, ehdottajat, toimittajat, kriittiset arvioijat.

Luulenpa että enemmistö ihmisistä ei ole kovin kiinnostunut eikä halukas perehtymään tällaisiin jonkin verran perehtymistä vaativiin asioihin ja kun on muitakin kiireitä monilla, eikä siitä voi ketään kovin paljon moittia.

Käyttäjän jannekejo kuva
Janne Kejo

"Luulenpa että enemmistö ihmisistä ei ole kovin kiinnostunut eikä halukas perehtymään tällaisiin jonkin verran perehtymistä vaativiin asioihin ja kun on muitakin kiireitä monilla, eikä siitä voi ketään kovin paljon moittia."

Niin luulen minäkin. Ja silloin kysymykseksi tulee: "Pitäisikö vähemmistön päättää asioista vai pitäisikö asioista päättäminen jättää kokonaan tekemättä?"

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset